MESTNAYA RELIGIOZNAYA ORGANIZATSIYA PRAVOSLAVNYI PRIKHOD KHRAMA V CHEST PREOBRAZHENIYA GOSPODNYA G.O. SAMARA SAMARSKOI EPARKHII RUSSKOI PRAVOSLAVNOI TSERKVI (MOSKOVSKII PATRIARKHAT)
Status:
Active
PSRN:
1096300001302
Registration date:
04.05.2009
ITN:
6313534964
RRC:
631301001
Legal form:
71500 Religious organizations
Legal address:
443026, Samarskaya region, city Samara, 127

Legal address

City:
House:
127
Postal index:
443026

Registration in Pension Fund

Number:
077003100668
Date:
23.07.2009
Code:
077003
STATE INSTITUTION-management of pension funds in the Russian city of Samara Krasnoglinskaya AREA

Registration in Social Insurance Fund

Number:
630220860563021
Date:
10.07.2009
Code:
6302
Kirov branch of the State institution - Samara regional department of the Social Security Fund of the Russian Federation

You may also be interested in