PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA"

Status:
Closed 11.11.2004
RESPONSE LE by court
PSRN:Primary State Registration Number
1036000905610
Registration date:
28.11.2003
ITN:Individual Taxpayer Number
6027042947
RRC:Registration reason code
602701001
Legal address:
180020, Pskovskaya region, city Pskov, 8
Registrator:

Director

Employees of PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" having right to sign documents

Nachalnik Upravleniya MYU RF po Pskovskoi oblasti
FILIPCHIK NIKOLAI FEDOROVICH ITN 602702427788
Other names(?): FILIPCHIK NIKOLAI FEDOROVICH  FILIPCHIK NIKOLAI NIKOLAEVICH 
phone : authorization required

Revew employees history records

Authorized capital and list of owners of PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA"

Company PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" declared followed economic activities

Registration in Pension Fund

Registration detail of PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" in Russian Pension Fund

Number:
070025004649
Date:
09.04.1997
Code:
070025
STATE INSTITUTION-management of pension funds of the Russian Federation in Pskov

Registration in Social Insurance Fund

Registration details of PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" in Russian Social Security Fund

Number:
600100747460011
Date:
14.04.1997
Code:
6001
BRANCH №1 State institution - Pskov regional DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION

Assignee

Company PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" does not have any known assignee.

Predecessor

Company PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" does not have any known predecessor.

Depended companies

Company PSKOVSKAYA GORODSKAYA OBSCHESTVENNAYA ORGANIZATSIYA "NEZAVISIMYI PSIKHOLOGICHESKII TSENTR PO ISSLEDOVANIYU ZHENSKIKH PROBLEM "GALATEYA" is not founder of any other ogranization.


You may also be interested in